Cài đặt Wordpress với Apache, PHP và MySQL (Tập lệnh khởi động tự động)

Cài đặt Wordpress với Apache, PHP và MySQL (Tập lệnh khởi động tự động)

Bạn có thể sao chép và dán tập lệnh bash sau vào vùng tập lệnh khởi động của Bảng điều khiển Vultr .

Nó sẽ cài đặt tất cả các gói cần thiết để chạy Wordpress, tạo và nhập thông tin xác thực cơ sở dữ liệu và mở các cổng tường lửa cần thiết.

#/bin/sh
install_dir="/var/www/html"
#Creating Random WP Database Credenitals
db_name="wp`date +%s`"
db_user=$db_name
db_password=`date |md5sum |cut -c '1-12'`
sleep 1
mysqlrootpass=`date |md5sum |cut -c '1-12'`
sleep 1
ftp_password=`date |md5sum |cut -c '1-12'`

#### Install Packages for https and mysql
yum -y install httpd httpd-devel
yum -y install mysql mysql-server mysql-devel
yum -y install lynx vsftpd
##### Open firewall for http and SSL
iptables -F
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
/etc/init.d/iptables save
/etc/init.d/iptables restart
#### Start http
/etc/init.d/httpd start
chkconfig httpd on

#### Start mysql and set root password
/etc/init.d/mysqld start
chkconfig mysqld on

/usr/bin/mysql -e "USE mysql;"
/usr/bin/mysql -e "UPDATE user SET Password=PASSWORD($mysqlrootpass) WHERE user='root';"
/usr/bin/mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"
touch /root/.my.cnf
chmod 640 /root/.my.cnf
echo "[client]">>/root/.my.cnf
echo "user=root">>/root/.my.cnf
echo "password="$mysqlrootpass>>/root/.my.cnf
####Install PHP
yum -y install php php-common php-mysql php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-devel

sed -i '0,/AllowOverride\ None/! {0,/AllowOverride\ None/ s/AllowOverride\ None/AllowOverride\ All/}' /etc/httpd/conf/httpd.conf #Allow htaccess usage

/etc/init.d/httpd restart

####Download and extract latest Wordpress Package
if test -f /tmp/latest.tar.gz
then
echo "WP is already downloaded."
else
echo "Downloading Wordpress"
cd /tmp/ && wget "http://wordpress.org/latest.tar.gz";
fi

/bin/tar -C $install_dir -zxf /tmp/latest.tar.gz --strip-components=1
chown apache: $install_dir -R
#### Set FTP Credentials
echo $ftp_password | passwd apache --stdin
/etc/init.d/vsftpd start
chkconfig vsftpd on

#### Create WP-config and set DB credentials
/bin/mv $install_dir/wp-config-sample.php $install_dir/wp-config.php

/bin/sed -i "s/database_name_here/$db_name/g" $install_dir/wp-config.php
/bin/sed -i "s/username_here/$db_user/g" $install_dir/wp-config.php
/bin/sed -i "s/password_here/$db_password/g" $install_dir/wp-config.php

cat << EOF >> $install_dir/wp-config.php
define('FS_METHOD', 'ftpext');
define('FTP_BASE', '$install_dir');
define('FTP_USER', 'apache');
define('FTP_PASS', '$ftp_password');
define('FTP_HOST', '127.0.0.1');
define('FTP_SSL', false);
EOF

cat << EOF >> $install_dir/.htaccess
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
EOF

chown apache: $install_dir -R

##### Set WP Salts
grep -A50 'table_prefix' $install_dir/wp-config.php > /tmp/wp-tmp-config
/bin/sed -i '/**#@/,/$p/d' $install_dir/wp-config.php
/usr/bin/lynx --dump -width 200 https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ >> $install_dir/wp-config.php
/bin/cat /tmp/wp-tmp-config >> $install_dir/wp-config.php && rm /tmp/wp-tmp-config -f
/usr/bin/mysql -u root -e "CREATE DATABASE $db_name"
/usr/bin/mysql -u root -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON $db_name.* to '"$db_user"'@'localhost' IDENTIFIED BY '"$db_password"';"

######Display generated passwords to log file.
echo "Database Name: " $db_name
echo "Database User: " $db_user
echo "Database Password: " $db_password
echo "Mysql root password: " $mysqlrootpass
echo "FTP Password: " $ftp_password

Bạn sẽ không cần, nhưng có thể truy xuất thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu bằng cách nối đuôi /tmp/firstboot.logtệp sau khi cài đặt. Nó cũng được khuyến khích để loại bỏ các /tmp/firstboot.logtập tin khi cài đặt. Bạn sẽ có thể truy cập cài đặt của bạn tại http://yourip.

Lưu ý: Tập lệnh này có nghĩa là chạy trên CentOS 6. Nó không được bảo đảm để hoạt động trên CentOS 7.


Hướng dẫn cấu hình mạng riêng tư cho máy tính của bạn

Hướng dẫn cấu hình mạng riêng tư cho máy tính của bạn

Nếu bạn đang chỉ định một mạng riêng cho một máy hiện có (hoặc triển khai hệ điều hành của riêng bạn), bạn sẽ cần định cấu hình các địa chỉ IP trên giao diện riêng.

Hướng dẫn cấu hình IPv6 trên VPS của bạn

Hướng dẫn cấu hình IPv6 trên VPS của bạn

Mỗi ví dụ này giả sử một mạng con IPv6 là 2001:db8:1000::/64. Bạn sẽ cần cập nhật chúng với mạng con mà bạn đã được chỉ định. Chúng tôi sẽ sử dụng 2001:db8:1000::100làm địa chỉ IPv6 chính để gán. Chúng tôi cũng sẽ định cấu hình 2001:db8:1000::200như một địa chỉ IPv6 thứ cấp. Việc thêm IPv6 thứ cấp là không cần thiết, nhưng nó cho thấy quá trình bạn sẽ sử dụng nếu bạn muốn có nhiều địa chỉ IPv6.

Hướng dẫn cách truy cập Chế độ người dùng đơn (Đặt lại mật khẩu gốc)

Hướng dẫn cách truy cập Chế độ người dùng đơn (Đặt lại mật khẩu gốc)

Để đặt lại mật khẩu gốc của máy chủ của bạn, bạn sẽ cần phải khởi động vào chế độ người dùng. Truy cập máy chủ của bạn trong cổng thông tin khách hàng của Vultr, sau đó làm theo các bước dưới đây cho hệ điều hành được cài đặt trên máy chủ của bạn.

Hướng dẫn bắt đầu máy chủ Teamspeak 3 trên CentOS 6.4

Hướng dẫn bắt đầu máy chủ Teamspeak 3 trên CentOS 6.4

Máy chủ Teamspeak được nhiều người ưa thích nhưng không phải ai cũng biết cài và sử dụng. Hôm nay CloudO3 sẽ hướng dẫn các bạn có thể tự làm được nhé!

Cách thiết lập các bản nâng cấp không giám sát trên Debian 6/7

Cách thiết lập các bản nâng cấp không giám sát trên Debian 6/7

Sử dụng một hệ thống khác nhau? Nếu bạn mua máy chủ Debian, thì bạn phải luôn có các bản vá và cập nhật bảo mật mới nhất, cho dù bạn có ngủ hay không

Cách cài đặt Apache, MySQL và PHP trên Ubuntu

Cách cài đặt Apache, MySQL và PHP trên Ubuntu

LAMP bao gồm Apache, MySQL, PHP và Ubuntu. Hướng dẫn này được viết cho Ubuntu 14.04. Hôm nay Cloudo3 hướng dẫn bạn cách cài đặt Apache, MySQL và PHP trên Ubuntu.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt Nginx + PHP FPM + Bộ nhớ đệm + MySQL trên Ubuntu 12.04 cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn chi tiết cài đặt Nginx + PHP FPM + Bộ nhớ đệm + MySQL trên Ubuntu 12.04 cho người mới bắt đầu

Có lẽ rất nhiều người sẽ sử dụng VPS Vultr của họ làm máy chủ web, một lựa chọn tốt sẽ là Nginx làm máy chủ web. Trong chủ đề này tôi sẽ mô tả o

Hướng dẫn chạy CoreOS trên VPS Vultr

Hướng dẫn chạy CoreOS trên VPS Vultr

Vultr hiện cung cấp CoreOS trên trang đặt hàng - Hướng dẫn này giải thích cách thiết lập CoreOS theo cách thủ công. Hôm nay Cloudo3 sẽ hướng dẫn bạn chạy CoreOS bằng 1 nút duy nhất.

Multicraft (Bảng điều khiển Minecraft) trên CentOS 6

Multicraft (Bảng điều khiển Minecraft) trên CentOS 6

Multicraft là bảng điều khiển dựa trên web đơn giản, dễ sử dụng cho các máy chủ Minecraft. Bạn có thể tạo, dừng, bắt đầu, theo dõi, định cấu hình, tải lên, tải xuống và chạy máy chủ của bạn một cách hiệu quả thông qua bảng điều khiển trực tuyến.

Hướng dẫn cài đặt 3 bảng điều khiển lưu trữ web miễn phí (Cài đặt nhanh)

Hướng dẫn cài đặt 3 bảng điều khiển lưu trữ web miễn phí (Cài đặt nhanh)

Virtualmin / Webmin, Vesta, Ajenti là 3 bảng điều khiển lưu trữ web mạnh mẽ và linh hoạt cho các hệ thống Linux và UNIX dựa trên cơ sở web nguồn mở nổi tiếng